Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Každá osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 sú vyššie ako 2207,10 €, má povinnosť podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD.

Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Požiadať o vykonanie RZD môže iba osoba, ktorá v roku 2020 mala zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktorá nie je povinná zvýšiť základ dane o v minulých obdobiach uplatnené sumy príspevkov na DDS, a okrem príjmov zo závislej činnosti nepoberala iné zdaniteľné príjmy (napr. zo SZČO, predaja nehnuteľnosti), okrem:

– príjmov zdanených zrážkovou daňou, ktoré si nechce (resp. nemôže) uplatniť v daňovom priznaní. Z príjmov zdanených zrážkovou daňou sa v DP dá uplatniť len príjem z podielových listov dosiahnutý z ich vyplatenia.

– Príjmov oslobodených od dane (napr. príjem do 500 € z prenájmu, predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch).

O RZD môže požiadať aj daňový nerezident, ktorý zo zdrojov na území SR poberal iba zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Kto nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Pritom o RZD nemôže požiadať daňovník, ktorý je povinný podať DP podľa § 32 :

– daňový rezident SR, ktorý mal aj zdaniteľné príjmy v zahraničí (napr. zo závislej činnosti), s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR ak je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,  s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúci zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ;

– osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 (napr. zahraničná firma, ktorá tu nezamestnáva osoby viac ako 183 dní v roku);

– zamestnanec, ktorý mal nepeňažné príjmy, z ktorých zamestnávateľ nemohol zraziť preddavky na daň a tieto nebude možné zraziť ani v RZD.

Ktorého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane

O ročné zúčtovanie dane môže zamestnanec požiadať (zmena od 1.1.2021) ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si v zdaňovacom období uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (nie len posledného). Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek z nich. 

Zamestnanec v čase podania žiadosti o RZD nemusí byť u zamestnávateľa v žiadnom právnom vzťahu.

Do akého termínu môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), môže požiadať v zmysle  § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov v termíne do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

V súlade s § 38 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov, zamestnanec je povinný k vyplnenej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania priložiť aj požadované doklady, t. j. prílohy. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a požadované doklady v ustanovenej lehote (do 15.02.2021) nepredloží, potom je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie musí podať podľa § 32 ZDP aj zamestnanec, ktorého zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu.

Do akého termínu vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2020 v termíne najneskôr do 31. marca 2021.

Následne v termíne do 30. apríla 2021 zamestnávateľ, ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, doručí zamestnancovi doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň

Link na predpísané tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZD, vrátane Žiadosti o ročné zúčtovanie dane – tlačivo označené v ľavom hornom rohu – ŽIA38v20_1: Tlačivá používané… – PFS (financnasprava.sk)