Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca

Príjem zamestnanca v priebehu kalendárneho roka zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmu v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZDP) a to pri výplate tohto príjmu (zvyčajne mesačne). 

Po skončení kalendárneho roka je zamestnanec povinný vysporiadať svoju ročnú daňovú povinnosť, ak jeho príjmy presiahli zákonom určenú sumu. 

Ak celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca za rok 2020 je vyšší ako 2207,10 eur, zamestnanec je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť.  

Ak ide o zamestnanca, ktorý poberal v zdaňovacom období (v kalendárnom roku ) príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a nie je povinný podať daňové priznanie, môže o vysporiadanie daňovej povinnosti požiadať zamestnávateľa v termíne do 15.2.2021.

Ak úhrn príjmov zamestnanca v kalendárnom roku nedosiahol výšku 2207,10 eur, nie je povinný podať daňové priznanie, ani nie je povinný požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Napriek tomu v niektorých prípadoch je pre zamestnanca výhodné, ak daňové priznanie podá.

Viac o vysporiadaní daňovej povinnosti zamestnancov nájdete na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci