Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

V § 152 Zákonníka práce sa od 1. marca 2021 zavádza možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. 

Aj naďalej sa ponecháva prednosť systému podnikového stravovania a právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom(zmluvnom) stravovacom zariadení.

Zamestnávateľ bude môcť (a pre zníženie administratívnej náročnosti asi aj musieť) upraviť podrobnejšie pravidlá, akými sa realizuje výber zamestnancom. Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal zamestnávateľ vnútorný predpis. 

Kogentne je však určené, že zamestnanec môže výber uskutočniť resp. meniť len raz za 12 mesiacov. Do uskutočnenia výberu zamestnanca zamestnávateľ poskytne stravovacie poukážky alebo poskytne finančný príspevok na stravovanie na základe svojho rozhodnutia. 

Výška príspevku na stravovanie zostáva nezmenená, t.j. 55% z ceny jedla, najviac však do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

V kontexte zmien v § 152 ako aj v kontexte zjednotenia právnej úpravy sa v § 118 ods. 2 uvádza, že príspevok na stravovanie nie je mzdou (obdobne ako podľa súčasného znenia ňou nie je napr. stravné pri pracovnej ceste) a celý účelovo viazaný finančný príspevok je oslobodený od dane z príjmu (§ 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov) v plnej zákonom stanovenej výške.

Keďže je príspevok na stravovanie postavený na úroveň stravných poukážok, javí sa vhodným, poskytovať ho vopred (napr. aj ako súčasť mzdy), t.j. nie až ako refundáciu nákladov vynaložených na stravovanie. 

Zdroj: www.skdp.sk