Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2021

Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2021 a za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6552 eur, vzniká od 1. júla 2021 povinné poistenie SZČO. Títo živnostníci potom prvý raz zaplatia poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2021 v termíne do 9.augusta 2021, pričom suma minimálneho poistného je 180,99 eur.

Sociálna poisťovňa bude živnostníkov písomne informovať o výške poistného v termíne do 21.júla 2021 a to buď doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, ak má SZČO elektronickú schránku aktivovanú.

Netýka sa to živnostníkov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Títo dostanú informácie o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia v termíne do 8. novembra 2021.

Viac na tomto linku: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-oznami-odvodove-povinnosti-zivnostnikom-a-ostatnym-szco-do-21-jula-2021/48411s69757c