Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2022

Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2022 a za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6798 eur, vzniká od 1. júla 2022 povinné poistenie SZČO. Títo živnostníci potom prvý raz zaplatia poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2022 v termíne do 8.augusta 2022, pričom suma minimálneho poistného je 187,78 eur.

Na základe podaného priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 Sociálna poisťovňa bude živnostníkov písomne informovať o výške poistného a to buď doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, ak má SZČO elektronickú schránku aktivovanú.

Viac na tomto linku:
Sociálna poisťovňa – Samostatne zárobkovo činná osoba (socpoist.sk)