Sumy životného minima od 1.7.2022

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Od 1.7.2022 životným minimom fyzickej osoby, alebo fyzických osôb ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 232,42 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Viac na tomto linku:
227/2022 Z.z. – Opatrenie Ministerstva práce, sociá… – SLOV-LEX