Uncategorized

Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2021

Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2021 a za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6552 eur, vzniká od 1. júla 2021 povinné poistenie SZČO. Títo živnostníci potom prvý raz zaplatia poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2021 v termíne do 9.augusta 2021, pričom suma minimálneho poistného je 180,99 eur.

Sociálna poisťovňa bude živnostníkov písomne informovať o výške poistného v termíne do 21.júla 2021 a to buď doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, ak má SZČO elektronickú schránku aktivovanú.

Netýka sa to živnostníkov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Títo dostanú informácie o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia v termíne do 8. novembra 2021.

Viac na tomto linku: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-oznami-odvodove-povinnosti-zivnostnikom-a-ostatnym-szco-do-21-jula-2021/48411s69757c

Nepriama novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021

Novelou č. 186/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon dochádza okrem iného aj k nepriamej novele zákona o DPH. Táto novela nadobúda účinnosť 1.7.2021 a týka sa osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68cb.

Zmena sa týka platobnej schémy pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom dochádza k zmene v § 68cb zákona o dani z pridanej hodnoty. Ide o schému, ktorá sa vzťahuje na tovar, na ktorého dodanie sa mohla uplatniť osobitná úprava import One Stop-Shop, ale neuplatnila sa. Jedná sa teda o tovar, ktorého vlastná hodnota je nižšia alebo rovná 150 € a ktorý zároveň nie je predmetom spotrebnej dane.

Táto úprava je určená pre doručovateľov zásielok ako sú kuriéri, resp. poštoví doručovatelia, ktorí predkladajú colnému úradu tovar na účet osoby, pre ktorú je určený.

Zdroj: www.skdp.sk

Viac na tomto linku: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/94c39e12c793e903c12586e6006f13be/$FILE/2021_5_Danoviny2021.pdf

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú alebo si nájdu na dohodu brigádu či začnú podnikať. Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili poistné dostatočne dlhé obdobie na priznanie konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľného poistenia pri splnení všetkých podmienok na konkrétnu dávku).

Ak sa študent zamestná, povinnosti rieši za neho zamestnávateľ
Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho v poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi.

Viac na tomto linku: http://www.socpoist.sk/aktuality-absolventom-vznikaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni-az-pri-uplatneni-sa-na-pracovnom-trhu/48411s69717c

Zmena výšky daňového bonusu od 1.7.2021

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka (zamestnanca, živnostníka ) daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).  

V zmysle schválenej novely zákona o dani z príjmov sa mení s účinnosťou od 1.7.2021 výška daňového bonusu na dieťa nasledovne:

 • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
 • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
 • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu).

Viac k uplatneniu a o sumách daňového bonusu na tomto linku: http://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci#ZamestnanecUplatnenieDanovehoBonusu

Životné minimum od 1.7.2021

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Od 1.7.2021 životným minimom fyzickej osoby, alebo fyzických osôb ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Viac na tomto linku: Životné minimum – MPSVR SR (gov.sk)

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

V § 152 Zákonníka práce sa od 1. marca 2021 zavádza možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. 

Aj naďalej sa ponecháva prednosť systému podnikového stravovania a právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom(zmluvnom) stravovacom zariadení.

Zamestnávateľ bude môcť (a pre zníženie administratívnej náročnosti asi aj musieť) upraviť podrobnejšie pravidlá, akými sa realizuje výber zamestnancom. Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal zamestnávateľ vnútorný predpis. 

Kogentne je však určené, že zamestnanec môže výber uskutočniť resp. meniť len raz za 12 mesiacov. Do uskutočnenia výberu zamestnanca zamestnávateľ poskytne stravovacie poukážky alebo poskytne finančný príspevok na stravovanie na základe svojho rozhodnutia. 

Výška príspevku na stravovanie zostáva nezmenená, t.j. 55% z ceny jedla, najviac však do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

V kontexte zmien v § 152 ako aj v kontexte zjednotenia právnej úpravy sa v § 118 ods. 2 uvádza, že príspevok na stravovanie nie je mzdou (obdobne ako podľa súčasného znenia ňou nie je napr. stravné pri pracovnej ceste) a celý účelovo viazaný finančný príspevok je oslobodený od dane z príjmu (§ 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov) v plnej zákonom stanovenej výške.

Keďže je príspevok na stravovanie postavený na úroveň stravných poukážok, javí sa vhodným, poskytovať ho vopred (napr. aj ako súčasť mzdy), t.j. nie až ako refundáciu nákladov vynaložených na stravovanie. 

Zdroj: www.skdp.sk

Ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach

Finančná správa vychádza v ústrety občanom a podnikateľom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, vrátane dane z nehnuteľnosti, dane z pridanej hodnoty, alebo daní z príjmov.

Podnikatelia mali aj doteraz možnosť požiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval splnenie povinností, ako napr. vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy, záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, prípadne splnenie ďalších podmienok.

Dlžníci doteraz nemali možnosť požiadať o čerpanie príspevkov z projektu Prvá pomoc, pretože mnohí nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov. Po novom, ak finančná správa povolí podnikateľovi odklad platenia dane alebo povolí zaplatenie dane v splátkach, bude sa na podnikateľské subjekty pozerať ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj štátnu Prvú pomoc.

Viac informácií o tom ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odkladu-ts

Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca

Príjem zamestnanca v priebehu kalendárneho roka zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmu v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZDP) a to pri výplate tohto príjmu (zvyčajne mesačne). 

Po skončení kalendárneho roka je zamestnanec povinný vysporiadať svoju ročnú daňovú povinnosť, ak jeho príjmy presiahli zákonom určenú sumu. 

Ak celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca za rok 2020 je vyšší ako 2207,10 eur, zamestnanec je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť.  

Ak ide o zamestnanca, ktorý poberal v zdaňovacom období (v kalendárnom roku ) príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a nie je povinný podať daňové priznanie, môže o vysporiadanie daňovej povinnosti požiadať zamestnávateľa v termíne do 15.2.2021.

Ak úhrn príjmov zamestnanca v kalendárnom roku nedosiahol výšku 2207,10 eur, nie je povinný podať daňové priznanie, ani nie je povinný požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Napriek tomu v niektorých prípadoch je pre zamestnanca výhodné, ak daňové priznanie podá.

Viac o vysporiadaní daňovej povinnosti zamestnancov nájdete na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Každá osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 sú vyššie ako 2207,10 €, má povinnosť podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD.

Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Požiadať o vykonanie RZD môže iba osoba, ktorá v roku 2020 mala zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktorá nie je povinná zvýšiť základ dane o v minulých obdobiach uplatnené sumy príspevkov na DDS, a okrem príjmov zo závislej činnosti nepoberala iné zdaniteľné príjmy (napr. zo SZČO, predaja nehnuteľnosti), okrem:

– príjmov zdanených zrážkovou daňou, ktoré si nechce (resp. nemôže) uplatniť v daňovom priznaní. Z príjmov zdanených zrážkovou daňou sa v DP dá uplatniť len príjem z podielových listov dosiahnutý z ich vyplatenia.

– Príjmov oslobodených od dane (napr. príjem do 500 € z prenájmu, predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch).

O RZD môže požiadať aj daňový nerezident, ktorý zo zdrojov na území SR poberal iba zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Kto nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Pritom o RZD nemôže požiadať daňovník, ktorý je povinný podať DP podľa § 32 :

– daňový rezident SR, ktorý mal aj zdaniteľné príjmy v zahraničí (napr. zo závislej činnosti), s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR ak je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,  s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúci zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ;

– osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 (napr. zahraničná firma, ktorá tu nezamestnáva osoby viac ako 183 dní v roku);

– zamestnanec, ktorý mal nepeňažné príjmy, z ktorých zamestnávateľ nemohol zraziť preddavky na daň a tieto nebude možné zraziť ani v RZD.

Ktorého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane

O ročné zúčtovanie dane môže zamestnanec požiadať (zmena od 1.1.2021) ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si v zdaňovacom období uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (nie len posledného). Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek z nich. 

Zamestnanec v čase podania žiadosti o RZD nemusí byť u zamestnávateľa v žiadnom právnom vzťahu.

Do akého termínu môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), môže požiadať v zmysle  § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov v termíne do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. 

V súlade s § 38 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov, zamestnanec je povinný k vyplnenej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania priložiť aj požadované doklady, t. j. prílohy. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a požadované doklady v ustanovenej lehote (do 15.02.2021) nepredloží, potom je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie musí podať podľa § 32 ZDP aj zamestnanec, ktorého zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu.

Do akého termínu vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2020 v termíne najneskôr do 31. marca 2021.

Následne v termíne do 30. apríla 2021 zamestnávateľ, ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, doručí zamestnancovi doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň

Link na predpísané tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZD, vrátane Žiadosti o ročné zúčtovanie dane – tlačivo označené v ľavom hornom rohu – ŽIA38v20_1: Tlačivá používané… – PFS (financnasprava.sk)

Daňový bonus na dieťa

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zamestnanec): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, alebo
 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníka): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.

Výška daňového bonusu od 1.1.2021

Od 1.1.2021 do 30.6.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov

Od 1.7.2021 do 31.12.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 623 eur = 3738 eur.
Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 623 eur/2= 311,50 eur.