Uncategorized

Sumy životného minima od 1.7.2022

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Od 1.7.2022 životným minimom fyzickej osoby, alebo fyzických osôb ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 232,42 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Viac na tomto linku:
227/2022 Z.z. – Opatrenie Ministerstva práce, sociá… – SLOV-LEX

Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2022

Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2022 a za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6798 eur, vzniká od 1. júla 2022 povinné poistenie SZČO. Títo živnostníci potom prvý raz zaplatia poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2022 v termíne do 8.augusta 2022, pričom suma minimálneho poistného je 187,78 eur.

Na základe podaného priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 Sociálna poisťovňa bude živnostníkov písomne informovať o výške poistného a to buď doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, ak má SZČO elektronickú schránku aktivovanú.

Viac na tomto linku:
Sociálna poisťovňa – Samostatne zárobkovo činná osoba (socpoist.sk)

Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.5.2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 116/2022 Z.z. z 31.marca 2022 o sumách stravného sa s účinnosťou od 1.5.2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách podľa § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a predpisov.

Ak pracovná cesta zamestnanca trvá

  • 5 až 12 hodín, výška stravného je 6 eur
  • 12 až 18 hodín, výška stravného je 9 eur
  • Viac ako 18 hodín, výška stravného je 13,70 eur

Zvýšené sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste majú vplyv

  • na výšku príspevku na stravovanie zamestnancov poskytovaného podľa Zákonníka práce
  • na výšku daňových výdavkov na stravovanie, ktoré si samostatne zárobkovo činné osoby s príjmami podľa § 6 odst. 1 a 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. zákona o dani príjmu v znení n.z.p. môžu uplatniť v daňových výdavkoch.

Minimálna výška finančného príspevku, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancov ako náhradu na zabezpečenie stravovania v zmysle Zákonníka práce je od 1.5.2022 vo výške 3,30 eur.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov stravovacími poukážkami, od 1.5.2022 musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Znamená to, že minimálna hodnota stravovacej poukážky od 1.5.2022 musí byť najmenej 4,50 eur, pričom do 30.4.2022 bola minimálna suma stravovacej poukážky 3,83 eur za každú opracovanú smenu.

Viac informácií na týchto linkoch:
Stravovanie podnikateľa v roku 2022 (financnasprava.sk)
Stravovanie zamestnancov (financnasprava.sk)

Minimálna mzda od 1.1.2022

V roku 2022 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, t.j. 57 % zo sumy 1133 eur.

V nominálnom vyjadrení ide o sumu 646 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2022 vo výške 3,713 eura.

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2021623,00 €3,580 €
2022646,00 €3,713 €
Zvýšenie+ 23,00 €+ 0,133 €

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda vo výške 646 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,713 eur sú v roku 2022 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. 

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce majú nárok len zamestnanci pracujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu, nemajú  nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti práce a podľa dĺžky pracovného týždňa:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1. 1,0646,00 €3,713 €3,695 €3,819 €
2.1,2762,00 €4,379 €4,384 €4,530 €
3.1,4878,00 €5,046 €5,073 €5,242 €
4.1,6994,00 €5,713 €5,760 €5,952 €
5.1,81 110,00 €6,379 €6,449 €6,663 €
6.2,01 226,00 €7,046 €7,137 €7,375 €

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Príjem zamestnanca v priebehu kalendárneho roka zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmu v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZDP) a to pri výplate tohto príjmu (zvyčajne mesačne).

Po skončení kalendárneho roka je zamestnanec povinný vysporiadať svoju ročnú daňovú povinnosť, ak jeho príjmy presiahli zákonom určenú sumu. 

Ak celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca za rok 2021 je vyšší ako 2255,72  eur, zamestnanec je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť.  

Ak ide o zamestnanca, ktorý poberal v zdaňovacom období (v kalendárnom roku ) príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a a nie je povinný podať daňové priznanie, môže o vysporiadanie daňovej povinnosti požiadať zamestnávateľa v termíne do 15.2.2022.

Ak úhrn príjmov zamestnanca v kalendárnom roku nedosiahol výšku 2255,72 eur, nie je povinný podať daňové priznanie, ani nie je povinný požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Napriek tomu v niektorých prípadoch je pre zamestnanca výhodné, ak daňové priznanie podá.

Viac informácií na týchto linkoch:

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania (financnasprava.sk)

Povinnosti zamestnanca (financnasprava.sk)

Kalkulačka na výpočet poistného od 1.1.2022 pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). 

Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2022.

SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné. Takto si vypočíta jednotlivé sumy poistného a tiež celkové poistné, ktoré bude mesačne platiť Sociálnej poisťovni.

Viac na tomto linku:

Sociálna poisťovňa – Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)

Nemocenské pri karanténe alebo izolácii od 1.12.2021 – najčastejšie otázky a odpovede

Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri iných dôvodoch dočasnej pracovnej neschopnosti (choroba, úraz). 

Pri nariadenej karanténe/izolácii bude pri vzniku práceneschopnosti postup poistenca od 1. decembra 2021 rovnaký ako doteraz pri tzv. pandemickom nemocenskom. Poistenec najskôr telefonicky, mailom alebo SMS správou kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Lekár zhodnotí, či sa naňho podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa, a ak o to pacient požiada, vystaví mu potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Tlačivo potvrdenia o PN lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Poistencovi-zamestnancovi tiež zostáva povinnosť o PN informovať svojho zamestnávateľa.

Poistenci, ktorým práceneschopnosť (PN) z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie vznikne ešte v novembri a bude im pokračovať v decembri, budú naďalej zo Sociálnej poisťovne dostávať tzv. pandemické nemocenské až do ukončenia PN.

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike nemocenského pri karanténe/izolácii, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie.

Otázky a odpovede a viac informácií na týchto linkoch:

Sociálna poisťovňa – Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)

Sociálna poisťovňa – Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)

Minimálne odvody pre SZČO od 1.januára 2022

Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby budú od 1. januára 2022 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne a na zdravotné poistenie.

Splatnosť poistného na sociálne a na zdravotné poistenie pre SZČO za mesiac január 2022 je do 8. februára 2022. Prvý raz budú preto živnostníci a ostatné SZČO platiť novú výšku odvodov v termíne do 8.februára a to poistné za mesiac január 2022.

Sociálne poistenie SZČO:

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvyšuje takto:

• minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur.

Minimálne poistné na sociálne poistenie pre SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eur.

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Zdravotné poistenie SZČO:

Minimálne poistné na zdravotné poistenie pre SZČO od 1. januára 2022 bude 79,31 eur, čo predstavuje 14% z minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eur. 

Minimálne poistné na zdravotné poistenie SZČO, ktorá je zároveň osobou so zdravotným postihnutím bude vo výške 7% z minimálneho vymeriavacieho základu. Takáto osoba bude platiť minimálne poistné na zdravotné poistenie vo výške 39,65 eur.

Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2021

Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2021 a za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6552 eur, vzniká od 1. júla 2021 povinné poistenie SZČO. Títo živnostníci potom prvý raz zaplatia poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2021 v termíne do 9.augusta 2021, pričom suma minimálneho poistného je 180,99 eur.

Sociálna poisťovňa bude živnostníkov písomne informovať o výške poistného v termíne do 21.júla 2021 a to buď doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, ak má SZČO elektronickú schránku aktivovanú.

Netýka sa to živnostníkov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Títo dostanú informácie o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia v termíne do 8. novembra 2021.

Viac na tomto linku: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-oznami-odvodove-povinnosti-zivnostnikom-a-ostatnym-szco-do-21-jula-2021/48411s69757c

Nepriama novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021

Novelou č. 186/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon dochádza okrem iného aj k nepriamej novele zákona o DPH. Táto novela nadobúda účinnosť 1.7.2021 a týka sa osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68cb.

Zmena sa týka platobnej schémy pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom dochádza k zmene v § 68cb zákona o dani z pridanej hodnoty. Ide o schému, ktorá sa vzťahuje na tovar, na ktorého dodanie sa mohla uplatniť osobitná úprava import One Stop-Shop, ale neuplatnila sa. Jedná sa teda o tovar, ktorého vlastná hodnota je nižšia alebo rovná 150 € a ktorý zároveň nie je predmetom spotrebnej dane.

Táto úprava je určená pre doručovateľov zásielok ako sú kuriéri, resp. poštoví doručovatelia, ktorí predkladajú colnému úradu tovar na účet osoby, pre ktorú je určený.

Zdroj: www.skdp.sk

Viac na tomto linku: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/94c39e12c793e903c12586e6006f13be/$FILE/2021_5_Danoviny2021.pdf