Uncategorized

Mzdové príplatky od 1.1.2021

Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok.

Výšku mzdových zvýhodnení, t. j. príplatkov z prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok legislatívne upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Novelou Zákonníka práce od 1.1.2021 dochádza k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Od roku 2021 sa už nebude výška príplatkov určovať percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021 (t. j. 623 €).

Príplatky za sobotu od 1. januára 2021

1,79 eura – za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi takýto príplatok.

1,61 eura – u zamestnávateľa, u ktorého sa práca pravidelne vykonáva v sobotu a zamestnával k 31. decembru predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nižší príplatok.

Príplatky za prácu v nedeľu od 1. januára 2021

3,58 eura – za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

3,22 eura – u zamestnávateľa, u ktorého sa práca pravidelne vykonáva v nedeľu a k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nižší príplatok.

Príplatky za nočnú prácu od 1. januára 2021

1,43 eura – za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi takýto príplatok.

1,79 eura – ak ide o zamestnanca s rizikovou prácou, má nárok na takýto príplatok.

1,25 eura – u zamestnávateľa, u ktorého prevažuje nočná práca a zamestnáva k 31. decembru predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť (ak nejde o zamestnanca s rizikovou prácou) nižší príplatok.

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená pevnou sumou
Názov mzdového príplatkuPevná suma príplatku v euráchPevná suma zníženého príplatku v eurách
Príplatok za prácu v sobotu1,79 €1,61 €
Príplatok za prácu v nedeľu3,58 €3,22 €
Príplatok za nočnú prácu – nerizikové povolanie1,43 €1,25 €
Príplatok za nočnú prácu – rizikové povolanie1,79 €nie je možné dohodnúť nižšiu sadzbu

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená percentuálnou sadzbou
Názov mzdového príplatkuPercentuálna výška príplatkuVýška príplatku v eurách
Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná zmluva100% priemerného hodinového zárobkuPodľa priemerného zárobku*
Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru100% minimálnej hodinovej mzdy3,58 €

*ak je zamestnanec zamestnaný na pracovnú zmluvu a odmeňovaný minimálnou mzdou, výška príplatku je najmenej 3,58 €/hodinu

Minimálna mzda od 1.1.2021

Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. 

V roku 2021 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. 

V nominálnom vyjadrení ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eura.

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2020580,00 €3,333 €
2021623,00 €3,580 €
Zvýšenie43,00 €0,247 €

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda vo výške 623 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,580 eur sú v roku 2021 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. 

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce majú nárok len zamestnanci pracujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu, nemajú  nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce.

Od 1.1.2021 sa mení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce saminimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur oproti minimálnemu mzdovému nároku za rok 2020.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzdaMinimálna hodinová mzda
1. 1,0623,00 €3,580 €
2.1,2739,00 €4,247 €
3.1,4855,00 €4,914 €
4.1,6971,00 €5,580 €
5.1,81 087,00 €6,247 €
6.2,01 203,00 €6,914 €


Hodinová minimálna mzda v roku  2021 podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1. 1,03,695 €3,819 €
2.1,24,384 €4,530 €
3.1,45,073 €5,242 €
4.1,65,760 €5,952 €
5.1,86,449 €6,663 €
6.2,07,137 €7,375 €

Poistné SZČO od 1.1.2021

Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od 1.1.2021 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na zdravotné a na sociálne poistenie.

Zdravotné poistenie

Minimálny vymeriavací základ sa zvýši z 506,50 euro na 546 euro, takže minimálne mesačné zdravotné odvody vzrastú zo 70,91 eura na 76,44 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre SZČO a živnostníkov bol zrušený novelou zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2017, čiže odvody zaplatíte z celého príjmu.

Sociálne poistenie

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2021 zvyšuje takto:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 506,50 eur, sa zvyšuje na 546 eur,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 091 eur, sa zvyšuje na 7 644 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2021 bude 180,99 eura. 

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, predstavuje výšku 191,91 eur.

Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2021 zo Sociálnej poisťovne aj písomne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2021 (za január 2021).

Zároveň pripomíname SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2. novembra 2020, že vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 1. februáru 2021. Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa písomne oznámi do 22. februára 2021.

Povinnosť uvádzať IČPV

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

Uvádzanie IČPV na RLFO

Pred dátumom začiatku zobrazovania sa IČPV neuvádza. Kontrola na uvádzanie / neuvádzanie IČPV prebieha podľa dátumu začiatku zobrazovania IČPV (14.1.2021) voči nasledujúcim dátumom na RLFO:

  • prihláška (len typy 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22) – dátum vzniku poistenia
  • zmena – dátum vzniku zmeny
  • prerušenie – dátum vzniku alebo zániku prerušenia
  • zrušenia prihlásenia – dátum zrušenia prihlásenia
  • odhláška – dátum zániku poistenia

Kde je viditeľné IČPV

IČPV je viditeľné v časti „Register“, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla.

Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne 2 krát za deň.

Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV.

V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom).

Taktiež je viditeľné v časti „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register“.

Kedy je možné použiť IČPV na RLFO

IČPV je možné uviesť a aktívne používať na RLFO po zobrazení konkrétneho poistenia a IČPV v časti „Register“. Dôvodom je: kontroly správnosti zadaného IČPV prebiehajú voči dátam o poistení („Register“), nie voči dokumentom („Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“).