Jesenského 7713/12, 911 01 Trenčín
+421 905 206 346
info@estn.sk

Kompletné ekonomické a daňové služby pre Vaše podnikanie

O nás

Spoločnosť vznikla v roku 2010 ako prirodzený proces transformácie živnostenského podnikania jednej zo zakladateliek spoločnosti, ktorá pôsobí na trhu od roku 1993.
V súčasnosti konateľka spoločnosti pôsobí ako daňový poradca.

Naši klienti

Medzi klientov spoločnosti patria firmy
z rôznych odvetí a oblastí podnikania.
S našimi klientami komunikujeme
v slovenskom a anglickom jazyku.

Služby

Poskytujeme daňové poradenstvo, spracovanie účtovníctva, spracovanie miezd a ostatné administratívne a podporné služby.

NAŠA SPOLOČNOSŤ

U nás nájdete dlhoročnú
odbornosť a skúsenosti

Spoločnosť Ekonomické služby Trenčín, s.r.o. bola  zapísaná
do Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne v októbri 2010 ako prirodzený proces transformácie živnostenského podnikania jednej zo zakladateliek spoločnosti, ktorá pôsobí
na slovenskom ekonomickom trhu od roku 1993.

Od postu účtovníčky malej obchodnej spoločnosti prešla ako zamestnanec viacerými pozíciami, získavala skúsenosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, daní a auditu spoločností.

V súčasnosti konateľka spoločnosti Ing. Eva Sabová pôsobí ako daňový poradca. Služby daňového poradenstva poskytuje
na základe osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, číslo licencie 1185/2019.

NAŠI KLIENTI

Pridajte sa k tým najlepším

Medzi klientov spoločnosti Ekonomické služby Trenčín, s.r.o. patria firmy z rôznych odvetví a oblastí podnikania. Poskytujeme služby pre obchodné spoločnosti, výrobné firmy, organizačné zložky zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku, fyzické osoby a iné subjekty. S našimi klientami komunikujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Služby, ktoré ponúkame

Zastupovanie klienta v daňovom konaní, odvolania, pomoc pri daňových sporoch, spracovanie účtovníctva, spracovanie miezd a ostatné administratívne a podporné služby. V prípade uzatvorenia zmluvy v priebehu roku vieme zabezpečiť plynulý prechod a naviazanie na vedenie účtovníctva iným účtovníkom.

DAŇOVÉ PORADENSTVO

– zastupovanie v daňovom konaní
– daňové kontroly, odvolania, daňové spory, previerky daní
– zdaňovanie príjmov fyzických osôb a právnických osôb
– daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel
– miestne dane – daň z nehnuteľnosti

SPRACOVANIE MIEZD

– kompletné mesačné spracovanie miezd
– spracovanie ročného zúčtovania dane
– reporting podľa požiadaviek klienta
– vedenie zvereneckého účtu, realizácia platieb a odvodov
– vedenie personálnej a mzdovej agendy

SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

– vedenia účtovníctva v zmysle platnej legislatívy
– podpora interného účtovníka klienta
– prehľady hospodárenia v  podobe zrozumiteľnej aj pre laika
– reporty v slovenskom alebo anglickom jazyku
– príprava dokladov a účtovnej závierky k auditu

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

– pomoc pri zavedení účtovníctva, ak sa klient rozhodne
pre interného účtovníka
– iné administratívne, ekonomické a účtovnícke služby
– možnosť prenosu zaúčtovaných dát na server klienta
– preberanie dokladov v sídle klienta, ak si to klient želá

Daňové poradenstvo

,,Od postu účtovníčky malej obchodnej spoločnosti pred viac ako dvadsiatimi rokmi som ako zamestnanec
prešla viacerými pozíciami, získavala som skúsenosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, daní a auditu.
V súčasnosti pôsobím ako daňový poradca. Služby daňového poradenstva poskytujem na základe
osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, číslo
licencie 1185/2019.

Orientovať sa v spleti slovenských daňových zákonov a ich neustálych zmien je pre podnikateľov stále
náročnejšie, už aj menšie pochybenie má za následok daňové pokuty. Moje služby Vám pomôžu
zabezpečiť potrebnú mieru istoty Vášho podnikania pri súčasnom minimalizovaní daňového zaťaženia.”

Ing. Eva Sabová

Daňový poradca

Napíšte nám