Služby

Daňové poradenstvo
a ekonomické služby
pre vaše podnikanie

Poskytujeme kompletné daňové, ekonomické a účtovnícke služby pre obchodné spoločnosti, výrobné firmy, organizačné zložky zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku, fyzické osoby a iné subjekty.

Služby, ktoré ponúkame

01.

Daňové poradenstvo

Zastupovanie v riadnom a odvolacom daňovom konaní, poradenstvo pri daňových konaniach na súdoch, daňové priznania fyzických osôb a právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daňová optimalizácia, návrhy riešení, spracovanie stanovísk k účtovným a daňovým otázkam.

02.

Vedenie účtovníctva

Vedenia účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, podpora interného účtovníka klienta, prehľad hospodárenia v podobe zrozumiteľnej aj pre laika, reporty v slovenskom alebo anglickom jazyku, príprava dokladov a účtovnej závierky k auditu.

03.

Finančné analýzy

Analýzy finančnej situácie podniku, príprava finančných plánov, spracovanie podnikateľského plánu, mesačné reporty pre manažment podniku, výkazy pre banky, spracovanie štatistických a finančných výkazov, iné finančné prehľady podľa požiadaviek klienta.

04.

Mzdy a personalistika

Kompletné mesačné spracovanie miezd, spracovanie ročného zúčtovania dane, reporting podľa požiadaviek klienta, vedenie zvereneckého účtu, realizácia platieb a odvodov, vedenie personálnej a mzdovej agendy.

05.

Podporné služby

Pomoc pri zavedení účtovníctva, ak sa klient rozhodne pre interného účtovníka, iné administratívne, ekonomické a účtovnícke služby, možnosť prenosu zaúčtovaných dát na server klienta, preberanie dokladov v sídle klienta, ak si to klient želá.

Daňové poradenstvo

Čo pre vás môže urobiť daňový poradca?

01.

Pre začínajúcich podnikateľov

Poradí pri zakladaní spoločnosti, pri najdôležitejších formalitách, pri základoch účtovania a administratívnej organizácii firmy. Pozná zákony a pre klienta hľadá optimálne riešenie z hľadiska platenia daní.

02.

Pre malých a stredných podnikateľov

Pripraví daňové priznanie podľa účtovných podkladov. V prípade potreby sa stará o celú účtovnú a daňovú agendu. Môže preveriť daňovú agendu, ktorú spracovala iná osoba. Ponúka profesionálnu pomoc v súvislosti s reštrukturalizáciou podniku. Zastupuje klienta pri daňových kontrolách.

03.

Pri väčších projektoch a transakciách

Poradca analyzuje možnosti, riziká a pomôže klientovi pri výbere najlepšej alternatívy, aby sa vyhol sporom so správcom dane. Daňovou analýzou je možné dôkladne zvážiť dôsledky na firmu a financie.

04.

Súdne spory

Poradca pomôže klientovi v daňových súdnych sporoch. Analyzuje obdobné prípady, pozná už vydané súdne rozhodnutia. Svoj postup môže konzultovať s právnikmi a inými daňovými poradcami.

05.

Daňová optimalizácia

Je to legálna stratégia uplatnenia možností zníženia daňovej záťaže a daňových povinností podniku. Daňový poradca navrhuje optimalizáciu nákladov, resp. postupov v medziach platnej legislatívy.

06.

Registrácia do registra

Poradca je v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnenou osobou. Vie zabezpečiť registráciu do registra partnerov verejného sektora.

Daňový poradca je jediný, kto vám môže poskytnúť daňové poradenstvo.
Je odborníkom v oblastí daní, stojí na vašej strane a riadi sa Profesijným kódexom daňového poradcu.

Návrat hore